Понеделник 16, Май 2022г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2020-2021 година

Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас

НВО-4 клас - 2021 РУО  Хасково

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2020-2021 година

 Националното външно оценяване на учениците от IV клас се осъществява чрез писмено изпитване. 

Времетраенето е 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 40 минути над определеното време.
 
Тестът за НВО по БЕЛ в края на IV клас включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:
1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор. Диктовката е с обем от 40 до 60 думи и с прогнозно време за изпълнение 10 минути. 
Езиковите задачи към диктовката са 6-10 броя с избираем отговор. Избираемите отговори са три, като само един е верен. 
Прогнозното време за изпълнение на задачите е 10 минути.
2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него. 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор. 
Прогнозното време за изпълнение на теста е 25 минути и включва времето за решаване на задачите и съставянето на 
свободните отговори, както и времето за четене на текста.
3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор, която може да е свързана със:
- създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос;
- редактиране на текст;
- създаване на кратък текст по картинка/ картинки;
- създаване на текст по картинка и словесна опора.
Създаваният от учениците текст е с обем от 3-5 изречения и с прогнозно време за изпълнение 15 минути.
Тестът по български език и литература за НВО в IV клас съдържа:
- 9-13 задачи с избираем отговор с три възможности за отговор, от които само един е правилен;
- 6 задачи с кратък свободен отговор;
- 1 задача с разширен свободен отговор.
 
Тестът по математика съдържа 25 задачи, от които:
- 18 задачи с избираем отговор;
- 5 задачи с кратък свободен отговор (число);
- 1 задача с разширен свободен отговор;
- 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори
 
 
Сподели: