Събота 11, Юли 2020г.

Завършили VII клас ученици

Публикувана на: 04.05.2020г. (обновена на: 30.11.-0001 00:00:00)

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЕДМИ КЛАС!

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната, както и съобразно указанията на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието и науката, всички административни услуги, следва да се извършват по електронен път.

Комисията за насочване на ученици, завършили VII клас, ще приема документи от 04 май 2020 г. до 21 май 2020 г. вкл., при следната организация на работа: 

  • Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания подават следните документи:

               -попълнено заявление с подредени желания (задължително се вписва телефон за връзка);

               -протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия/ТЕЛК/НЕЛК.

  •  За учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип - представят заявление по образец и съответна служебна бележка, удостоверяваща настаняването в съответната институция.

  • За учениците, настанени в приемно семейство – представя се заявление по образец и нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.
     

От 04.05.2020 г. до 13.05.2020 г. в Регионално управление на образованието – Хасково с препоръчано писмо или по куриер да се изпратят заявлението в оригинал, а за останалите документи да се приложат копия.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПО ПОЩАТА ИЛИ ЧРЕЗ КУРИЕР

на адрес: гр. Хасково, ул. „П.Евтимий” № 2,

тел./факс 038/62 25 03,

Регионално управление на образованието – Хасково /за комисията за насочване/.

 За деца със СОП в РЦПППО – Хасково.

При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или по куриер, същите трябва да бъдат представени на място в РУО – Хасково след отмяна на извънредното положение, за да се окомплектоват документите, необходими за осъществяване на процедурата.

Снежана Ангелова

Директор на ОУ "Пенчо Славейков"

Сподели: