Сряда 12, Юни 2024г.

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ (Извадка от Правилника за дейността на училището)

Чл.76. Учениците са основни участници и партньори в образователния процес.

Чл.77. Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и на ниво

училище, определени в настоящия правилник

Чл.78. На децата и учениците в ОУ „Пенчо Славейков“ се предоставя подкрепа на

личностното развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална

среда за развитие на способностите и уменията. Общата и допълнителната подкрепа в ОУ

„Пенчо Славейков“ се осъществят от подкрепящите специалисти: ресурсни учители,

логопед, педагогически съветник и психолог.

Чл.79. Учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат считани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират между учебни предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове
 1. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 2. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 1. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 2. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 1. да участват в проектни дейности;
 2. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативните учебни часове;
 1. чрез формиране на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план;
 1. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 1. да бъдат поощрявани с материални и морални награди.
 2. Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.
 1. да ползват мобилно устройство в междучасието
 2. да отсъстват до 3 дни в една учебна година след одобрена от класния ръководител молба от родителите
 1. да отсъстват до 7 дни в една учебна година след разрешение от директор въз основа на писмена молба от родителите
 1. да избират личните си предпазни средства, които да носят в общите части на училище и в часовете, според изискванията на Министерството на здравеопазването.

Чл.80. Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 1. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие над останалите ученици, педагогическите специалисти и останалия персонал в училище по време на учебни занятия и по време на престоя си в училище;
 1. да се явяват в училището в приличен вид.
 2. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 1. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 1. да познават и съдействат за спазване правилата, залегнали в плана за работата УКС за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище
 1. да спазват правилата, определени от Правилника за дейността на училището, Етичния кодекс и Правилата за работа по време на Ковид-19;
 1. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 1. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.
 2. да участват в трудови дни по поддръжка на материалната база
 3. да дават дежурства в класната стая и училището, по ред определен от класния ръководител

 

 1. да опазват материално-техническата база и чистотата в училището; Когато увреди имущество да го възстанови в срок най-късно до 5 дни или да заплати цената на възстановяването му
 1. да не нарушава създадената организация на образователния процес в училището
 2. при отсъствие по болест в срок от 3 дни представят извинителен документ, заверен от медицинското лице в училище
 1. времето, през което са отстранени от час, работят при педагогическия съветник
 2. да използват лични предпазни средства и Дистанция Дисциплина и Дезинфекция в общите части на училището.
Сподели: